යුක්තිය ඉටුකරනු! සියලු අතුරුදන් කිරිම් වහා හෙලිකරනු!

යුක්තිය ඉටුකරනු! සියලු අතුරුදන් කිරිම් වහා හෙලිකරනු! සියලු දේශපාලන සිරකරුවන් වහා නිදහස් කරනු! සම අයිතිය ව්‍යාපාරය අද (04) යාපනය නගරයේ සිදුකල විරෝධතාවය

Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person, walking, crowd and outdoor
Image may contain: 5 people, people smiling, outdoor
Image may contain: 4 people, crowd and outdoor
No photo description available.
No photo description available.
Image may contain: 5 people, outdoor
Image may contain: 6 people
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: 5 people
Image may contain: 1 person
Image may contain: 6 people
Image may contain: 6 people
Image may contain: 4 people, people smiling
No photo description available.

(Visited 12 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment