රුසියාවේ නව මිසයිල පද්ධතියක්
නව මිසයිල පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීමට නියමිත බව රුසියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නිවේදනය ඇත.
ලෙනින්ග්‍රාද් කලාපයේ පිහිටි ගුවන් ආරක්ෂක පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ එය ස්ථාපනය කෙරෙන බව සඳහන්ය.
එස් 350 විට්යස් වර්ගයේ මෙම මැදි දුර මිසයිල පද්ධතිය රුසියාවේම නිෂ්පාදනය කරන ලද්දකි.
කිලෝමීටර් 60ක් පමණ ඈතින් පිහිටි ඉලක්ක වෙත ඊට ළඟාවිය හැකියි.
වර්තමානයේ භාවිත කරන එස් 400 වර්ගයේ මිසයිල පද්ධතියට සමාන මිසයිල විදිනයක් නව මිසයිල පද්ධතිය සඳහාද භාවිත කෙරෙන නමුත් ඒ සඳහා වන පිරිවැය අවම වී ඇත.
යුරෝපා කලාපය තුළ රුසියාවේ ගුවන් ආරක්ෂක ධාරිතාව වර්ධනය කරගත යුතුව ඇතැයි තමන්ට හැඟෙන බව පවසන රුසියාව ඉදිරි වසර කිහිපය තුළදී එස් 350 වර්ගයේ මිසයිල පද්ධති විශාල ප්‍රමාණයක් රට තුළ ස්ථාපනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවද සඳහන් කළේය.
(Visited 22 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment