පෙරටුගාමී සාමාජවාදී පක්ෂයේ නායකයා වමේ දේශපාලණය ජනතාවට බාර කරයි (වීඩියෝ )

වාමාංශික දේශපාලනය කියන්නේ මොකක්ද? – කුමාර් ගුණරත්නම් –

Posted by Revolution විප්ලවය on Tuesday, February 7, 2017
(Visited 16 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment