ජනතා ප්‍රශ්ණ වෙනුවෙන් ජනතා අරගල මධ්‍යස්ථානය උද්ඝෝෂණය කරයි

බලය ජනතාවට හිමිවන
නව ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා සටන් වදිමු!

බඩු මිල බදු බර පහත හෙළනු!
රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, වතු වැටුප් 
වැඩි කරනු!

පරිසරය, ආර්ථිකය, ජීවිතය වනසන
ලෝක බැංකු, IMF මර උගුලෙන් ගැලවෙමු!

ජාතිවාදය, ජාතික පීඩනය පරදවමු!
දේශපාලන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දිනාගමු!

ජනතා අරගල මධ්‍යස්ථානය අද 11 දින කොටුව බෝගහ ඉදිරිපිට සිදුකල උද්ඝෝෂණය

Image may contain: 7 people, including Pubudu Jayagoda, people smiling
Image may contain: 3 people, crowd and outdoor
Image may contain: 5 people, people standing and outdoor
Image may contain: 5 people, people smiling, crowd and outdoor
Image may contain: 2 people, outdoor
Image may contain: 5 people, people smiling, people standing
Image may contain: 5 people, crowd and outdoor
Image may contain: 6 people, people smiling, outdoor
Image may contain: 9 people, crowd and outdoor
Image may contain: 3 people, people standing and outdoor
Image may contain: 4 people, people smiling, crowd and outdoor
Image may contain: 5 people, crowd and outdoor
Image may contain: 2 people, crowd and outdoor
Image may contain: 5 people, crowd and outdoor
Image may contain: 5 people, people smiling, crowd and text

Image may contain: one or more people, people walking, crowd and outdoor

බලය ජනතාවට හිමිවනනව ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා සටන් වදිමු! බඩු මිල බදු බර පහත හෙළනු!රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, වතු වැටුප් වැඩි කරනු! පරිසරය, ආර්ථිකය, ජීවිතය වනසනලෝක බැංකු, IMF මර උගුලෙන් ගැලවෙමු!ජාතිවාදය, ජාතික පීඩනය පරදවමු!දේශපාලන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දිනාගමු!උද්ඝෝෂණය, කොළඹ, කොටුව බෝගහ ඉදිරිපිට සිට…- ජනතා අරගල මධ්‍යස්ථානය –

Posted by People's Struggle Center-PSC on Monday, February 11, 2019
(Visited 20 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment