ලේ බිදක් දහඩිය බිදක් හෙලපු නැති නිදහස් දිනයක් ශ්‍රී ලාංකික අපි සමරන්නේ – (වීඩියෝ)

වතු කම්කරු මධ්‍යස්ථානයේ පළමුවන මහ සමුළුව

කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානයේ සංවිධායක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව සහෝදරයා වතු කම්කරු මධ්‍යස්ථානයේ පළමුවන මහ සමුළුව අමතමින්….දිනකට 1000 ක මූලික වැටුපක්ඉඩමක්, නිවසක්, ස්ථීර මාසික වැටුපක්දිනාගැනීමට සටන් වදිනවතු කම්කරු මධ්‍යස්ථානයේ පළමුවන මහ සමුළුවබණ්ඩාරවෙල හින්දු සංස්කෘතික ශාලාවෙදී පැවැත්විණ.நாளொன்றுக்கு ஆயிரம் ரூபா அடிப்படை சம்பளம்காணி, வீடு,நிரந்தர மாதச் சம்பளம்வென்றெடுக்கப் போராடும் முதலாவது மாநாடு பண்டாரவளை ஹிந்து கலாச்சார மண்டபத்தில் தோட்டத் தொழிலாளர் மத்திய நிலையம்…

Posted by වතු කම්කරු මධ්යස්ථානය தொழிலாளர் போராட்ட மத்தியநிலையம் on Friday, February 8, 2019
(Visited 23 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment