රැ1000 ක දිනක වැටුප ඉල්ලන වතු කම්කරුවන්ට දිගම්බරන්ගේ මැරයින් බාදා කරයි.

දේශපාලන මැරයන් යොදා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන කඩාකප්පල් කිරීමට ගත් උත්සාහය

වතු කම්කරුවන් , ශිෂ්‍යන් සහ පොදුජනතාවගේ අවශ්‍යතා සදහා එක්ව නැගී සිටින අවස්ථාවක පවතින මජර දේශපාලනයට එය මරුපහරක් බව අප සියළු දෙනා හොදින් දන්නා කාරණාවකි . අද දින බගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ වතුකම්කරුවන් සමග එක්ව ඔවුගේ ගැටළු පිළිබද සමස්ත සමාජයම දැනුවත් කරන්න සංවිධානය වූ මොහොතක දිගම්බරන් වැනි මජර දේශපාලකරන්ගේ දේශපාලනයට වැට බැදෙන බව දැන දේශපාලන මැරයන් යොදා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන කඩාකප්පල් කිරීමට ගත් උත්සාහය ……..අයිතීන් වෙනුවෙන් නැවත නැවතත් සංවිදානය වෙමු නැගී සිටිමු ……..

Posted by Inter University Students' Federation on Friday, February 22, 2019

වතු කම්කරුවන් , ශිෂ්‍යන් සහ පොදුජනතාවගේ අවශ්‍යතා සදහා එක්ව නැගී සිටින අවස්ථාවක පවතින මජර දේශපාලනයට එය මරුපහරක් බව අප සියළු දෙනා හොදින් දන්නා කාරණාවකි . අද 23දින බගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ වතුකම්කරුවන් සමග එක්ව ඔවුගේ ගැටළු පිළිබද සමස්ත සමාජයම දැනුවත් කරන්න සංවිධානය වූ මොහොතක දිගම්බරන් වැනි මජර දේශපාලකරන්ගේ දේශපාලනයට වැට බැදෙන බව දැන දේශපාලන මැරයන් යොදා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන කඩාකප්පල් කිරීමට ගත් උත්සාහය ……..

උපුටා ගැනීම
Inter University Students’ Federation

(Visited 23 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment