“පාර්ලිමේන්තුවේ 225 එකට තියලා බෝම්බයක් ගහන්න ඕනේ.. එතකොට කොකේන් එන ඒවා නවතිනවා ඔටෝ” – වීඩියෝ

(Visited 19 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment