අන්තරේ අය නවතන්න කාන්තා පොලිසිය යෙදවූවත් වැඩේ වරදී පොලිස් කාන්තාවන් බිමට තල්ලුවෙයි – (වීඩියෝ)

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය විසින් අද සිදු කළ විරෝධතා පා ගමනක්  නතර කිරීමට පසුගියදා එච්එන්ඩීඒ සිසුන්ගේ විරෝධතා අවස්ථාවේ යෙදූ උපාය පොලිසිය යෙදූ නමුත් කාන්තා වළල්ල තල්ලු කර කාන්තා පොලිස් නිලදාරිනියන් වට්ටා ඔවුන් ඉදිරියට ගමන් කළ බව වාර්තාවේ.

අද අන්තරේ විරෝ්ධතාවයේ දි කාන්තා පොලිස් බල ඇණියට වෙච්ච දේ

Posted by BreaN.lk on Wednesday, March 6, 2019
(Visited 23 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment