රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් නොසලකා හැරපු අය වැයක් – ( වීඩියෝ )

මෙවර ඉදිරිපත්කල අය වැය රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ව නොසලකා හැරපු අය වැයක් බව ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමයේ කැදවුම්කරු තැන්නේ ඥානානන්ද හිමියන් පවසයි. අද 06 දින මරදාන සමාජ හා සාමායික කේන්ද්‍රයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් උන්වහන්සේ මේ බව පවසා සිටියා.

මාධ්‍ය සාකච්ඡාව.කොළඹ , මරදාන CSR Hallඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය 2019.03.06 ———————–ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு. 06.03.2019 அன்று கொழும்பு, மருதானை CSR மண்டபத்தில் ஒன்றிணைந்த வேலையில்லா பட்டதாரிகள் சங்கம்.

Posted by ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය ஒன்றினைந்த வேலையற்ற பட்டதாரிகள்சங்கம் on Wednesday, March 6, 2019
(Visited 25 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment