පොල්තෙල් වලට සනාථ ලේබලයක්

නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත බවට සනාථ කෙරෙන ලේබලයක් පොල්තෙල් නිෂ්පාදනවල ඇලවීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

එහි සභාපති එච්.කේ.උදය රූපසිංහ සදහන් කළේ වෙළදපොලට නිකුත් කරන පොල්තෙල් රසායනාගාර පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම ලේබලය ඇලවීමට කටයුතු කරන බවයි.

අපිරිසිදු පොල්තෙල් නිෂ්පාදනය කරන ස්ථාන ඇත්නම් 0112 502 501 / 0112 502 502 දුරකථන අංකවලින් තොරතුරු දැනුම්දිය හැක.

(Visited 25 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment