වයසට ගියාට අපට හඳ පායන්නේ නැද්ද පින් දහම්ම කරගෙන විතරක් හිටියාමත් ඇද්ද

වයසට ගියාට අපට හඳ පායන්නේ නැද්ද 
පින් දහම්ම කරගෙන විතරක් හිටියාමත් ඇද්ද 
චමින්දලා කියලා කොල්ලෝ කිව්වත් විහිලුවට 
විසි අටේ තිහේ කෙල්ලෝ තාම අත වනනවා අපට 
චමියා.. චමියා.. චමියා.. චමියා.. චමින්ද.. //

කුමාර තිරමාදුරගෙ_චමියා චමියා

වයසට ගියාට අපට හඳ පායන්නේ නැද්ද පින් දහම්ම කරගෙන විතරක් හිටියාමත් ඇද්ද චමින්දලා කියලා කොල්ලෝ කිව්වත් විහිලුවට විසි අටේ තිහේ කෙල්ලෝ තාම අත වනනවා අපට චමියා.. චමියා.. චමියා.. චමියා.. චමින්ද.. //

Posted by Miyuru Kawi Gee Rawe on Tuesday, July 17, 2018
(Visited 25 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment