විල්පත්තු සංහාරය අනුමත කරන්නේ නෑ – මහින්ද

තමන් විල්පත්තු වන සංහාරය අනුමත නොකරන බවත් තම පාලන කාලයේදී ඒ පිළිබඳව සෙවීමට කටයුතු කළ බවත් විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරයි.

“මේ ආණ්ඩුව කිසිම වරදක් කරලා නෑ. විල්පත්තු වන සංහාරය අනුමත කරන්නේ නෑ. සිංහරාජය පිළිබඳවත්, නකල්ස් ගැනත් අපි ඉන්නේ ඒ ස්ථාවරයේ. අපි විල්පත්තුවට කොමිටියක් පත්කළා. ඒ වාර්තාව අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න කිව්වේ.

පසුගිය කාලයේම විනාශ වෙමින් පවතිනවා. මේවා තියෙන්නේ නිකම් රවුමක් ගහලා එන්න නෙමෙයි නේ. මේවා පිළිබදව මීට වඩා ජනතාව දැනුවත් කිරිම හරහා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නීතියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බැරි අවස්ථාත් තිබෙනවා.”

(Visited 25 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment