2019දී සංචාරක පැමිණීම් මිලියන 3ක් දක්වා වැඩි කිරීමේ සූදානමක්

සංචාරක පැමිණීම 2019 වසරේ මිලියන 03 දක්වා වැඩි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවී සහ ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ මෙවර අයවැයේදී සංචාරක කර්මාන්තයට හොඳ විශ්වාසනීයත්වයක් ලබාදී ඇති බවයි. එමෙන්ම, බස් හා දුම්රිය ස්ථාන සනීපාකරක්ෂාවට මෙහි මුදල් වෙන්කර ඇති බවත්, සංචාරක ඉදිකිරීම් සඳහාද ජනතාවට මුදල් වෙන්කර ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

(Visited 81 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment