බෙලිඅත්තට ගිය මංගල දුම්රිය ගමන

මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා ඉදිකෙරුණු නව දුම්රිය මාර්ගය අද නිල වශයෙන් විවෘත විය.

f

(Visited 23 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment