කුණු කන්දකට යටවෙලා මැරුණු අපේ මිනිස්සු සිහිපත් කිරීම – හරියටම වසරකට පෙර-වීඩියෝ

Posted by මාධ්යවේදියා on Thursday, April 12, 2018
කුණු කන්දට යටව මියගිය අය සිහිකර ස්මාරකයක්

මීතොටමුල්ල කුණු කන්දට යට වී මිය ගිය අය සිහිපත් කර ස්මාරකයක් ප්‍රදේශවාසීන් විසින් ඉදිකර ඇත. ඔවුන් අද12 දිනයේ එම ස්මාරකය අසලට පැමින මියගිය අය සිහිපත් කරනු ලැබීය. මීතොටමුල්ල ව්‍යසනයට 2018 අප්‍රේල් 14 වන දිනට පුරා වසරකි. අදහස් දැක්වීම කොලොන්නාව කුණු කන්දට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරයේ නුවන් බෝපගේ

Posted by මාධ්යවේදියා on Thursday, April 12, 2018

Posted by මාධ්යවේදියා on Thursday, April 12, 2018

Posted by මාධ්යවේදියා on Thursday, April 12, 2018
(Visited 25 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment