හදිසි අවස්ථාවකදී 113 අමතන්න – යුද හමුදාවෙන් නිවේදනයක්

හදිසි අවස්ථාවකදී හෝ කිසියම් සැකයට තුඩුදෙන තොරතුරක් ලබා දීමට ඇත්නම්දුරකතන අංක 113මගින් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා මූලස්ථානය අමතන්නැයි නිවේදන්යක් නිකුත් කරමින් යුද හමුදාව පවසයි.

(Visited 40 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment