දින 4 ක් රටපුරා සුරාසැල් වසයි

දිවයින පුරා සියලුම සුරාසැල් 17 සිට 20 දක්වා  වසා දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ජාතික වෙසක් උත්සවය හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

(Visited 114 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment