අන්තවාදය,ත්‍රස්තවාදය ගැන මාක්ස්වාදයෙන්

වෙනසක තාරුණ්‍ය‘ (Youth for CHEnge) සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන CHEnge සගරාව මැයි 15 දින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේදී(NADA) පාඨකයන් අතට පත් කිරීමේ අවස්ථාවේ මහාචාර්ය සුමනසිරි ලියනගේ සිදුකල අදහස් දැක්වීම

‘වෙනසක තාරුණ්‍ය‘ (Youth for CHEnge) සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන CHEnge සගරාව මැයි 15 දින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේදී(NADA) පාඨකයන් අතට පත් කෙරිණි.-අන්තවාදය,ත්‍රස්තවාදය ගැන මාක්ස්වාදයෙන් දහස් දැක්වූ මහාචාර්ය සුමනසිරි ලියනගේ

Posted by YOUTH FOR CHEnge on Friday, May 17, 2019

Image may contain: text
(Visited 44 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment