අපි සිහින දකිනවා මනුෂ්‍යත්වය පිරුණු සමාජයක් ගැන

වෙනසක තාරුණ්‍ය‘ (Youth for CHEnge) සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන CHEnge සගරාව මැයි 15 දින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේදී(NADA) පාඨකයන් අතට පත් කිරීමේ අවස්ථාවේ ළහිරු වීරසේකර සිදුකල අදහස් දැක්වීම

"අපි සිහින දකිනවා මනුෂ්‍යත්වය පිරුණු සමාජයක් ගැන,හැබයි අපි ලෑස්තියි ඒ වෙනුවෙන් අවදිවෙලා මහපොළවේ වැඩ කරන්න." – ළහිරු වීරසේකර ‘වෙනසක තාරුණ්‍ය‘ (Youth for CHEnge) සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන CHEnge සගරාව මැයි 15 දින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේදී(NADA) පාඨකයන් අතට පත් කෙරිණි.YOUTH FOR CHEnge සංවිධානයේ ජාතික කමිටු සාමාජික ළහිරු වීරසේකර සහෝදරයාගේ අදහස් දැක්වීම…

Posted by YOUTH FOR CHEnge on Wednesday, May 15, 2019
Image may contain: text
(Visited 47 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment