දෘෂ්ඨිමය ත්‍රස්තවාදය

වෙනසක තාරුණ්‍ය‘ (Youth for CHEnge) සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන CHEnge සගරාව මැයි 15 දින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේදී(NADA) පාඨකයන් අතට පත් කිරීමේ අවස්ථාවේ පුබුදු ජයගොඩ සිදුකල අදහස් දැක්වීම  

‘වෙනසක තාරුණ්‍ය‘ (Youth for CHEnge) සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන CHEnge සගරාව මැයි 15 දින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේදී(NADA) පාඨකයන් අතට පත් කෙරිණි.දෘෂ්ඨිමය ත්‍රස්තවාදය මාතෘකාව ඔස්සේ අදහස් දැක්වූ පුබුදු ජයගොඩ සහෝදරයා

Posted by YOUTH FOR CHEnge on Wednesday, May 15, 2019
(Visited 24 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment