දේශපාලන ක්‍රියාකාරිත්වය තුළ කලාව

වෙනසක තාරුණ්‍ය‘ (Youth for CHEnge) සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන CHEnge සගරාව මැයි 15 දින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේදී(NADA) පාඨකයන් අතට පත් අවස්ථාවේ විසාකේස චන්ද්‍රෙස්කරම්
සිදුකල අදහස් දැක්වීම  

‘වෙනසක තාරුණ්‍ය‘ (Youth for CHEnge) සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන CHEnge සගරාව මැයි 15 දින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේදී(NADA) පාඨකයන් අතට පත් කෙරිණි.දේශපාලන ක්‍රියාකාරිත්වය තුළ කලාව මාතෘකාව ඔස්සේ අදහස් දැක්වූ විසාකේස චන්ද්‍රෙස්කරම් සහෝදරයා

Posted by YOUTH FOR CHEnge on Wednesday, May 15, 2019
(Visited 15 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment