ඌරු වරිගේ වන්නියලැ ඇත්තන් 72වැනි උපන්දිනය සමරයි

දඹාන ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නියලැ ඇත්තන් සිය 72 වැනි උපන්දිනය සමරයි.

ඒ වෙනුවෙන් දඹාන මාරවගල ආරණ්‍ය සේනාසනයේදී සපිරිකර සංඝගත දක්ෂිනාවක් පවත්වා රුක්රෝපණ වැඩසහටනක් සිදු කර ඇත.

රුක් රෝපණ වැඩසටහනේදි මී පැල 85 ක් සහ පළතුරු පැළ සිටුවීම සිදු කර ඇත.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment