වියළි කාලගුණය නිසා පුද්ගලයින් 459267ක් පීඩාවට

දිස්ත්‍රික්ක දාහතක ප්‍රා‘දේශිය ලේකම් කොට්ඨාස අසූපහකට ඇති වී තිබෙන වියළි කාලගුණය නිසා පවුල් එක්ලක්ෂ විසිහයදහස් පන්සිය විස්සකට අයත් පුද්ගලයන් 459267ක් පීඩාවට පත්ව තිබේ.

වැඩිම පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටින්නේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර, එම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස 08ක පවුල් 23,518කට අයත් පුද්ගලයන් 77,633ක් පීඩාවට පත්ව සිටින බවද ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

මෙම පිරිස් පානීය ජල ගැටලුවකට මුහුණදී සිටින අතර, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වගා කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ජලය නොමැති වීම නිසාත් ජනතාව පීඩාවට පත්ව සිටිති.

පානීය ජල ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් 117 දුරකථන අංකය ඔස්සේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට දැනුම් දිය හැකිය.

වියළි කාලගුණ තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට අවශ්‍ය සහන ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත්, සහන ලබදීමේ වැඩපිළිවෙළෙහි ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් ඒ පිළිබඳවද මෙම දුරකථන අංකයට දැනුම්දිය හැකි බවත් ඔහු පවසා සිටියේය.

(Visited 8 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment