මිහින්තලය ජාතික උරුමයක් ලෙස නම්කරයි

මිහින්තලය ජාතික උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කිරීමටත්, පොසොන් සතිය හා මිහිතලා පෙරහැර ජාතික උත්සව ලෙස ප්‍රකාශයට  පත්කිරීමටත් කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදරිපත් කර තිබුණි.

මීට අමතරව මිහින්තලය පොසොන් පෙරහැර සඳහා අවශ්‍ය වාර්ෂිකව ප්‍රතිපාදන බුද්ධශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මඟින් සිදුකිරීමටත් කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

විශේෂිත පිංකම් හා චාරිත්‍ර සමගින් පොසොන් උත්සවය ජාතික උත්සවයක් ලෙස පැවැත්වීමේ ඇතිවන දුෂ්කරතාවයන් අවම කිරීම සඳහා දැනට ලබාදෙන රාජ්‍ය අනුග්‍රහයට සාපෙක්ෂව ඉහළ දායකත්වයක් රජය විසින් ලබාදීමේ අරමුණ ඇතිව මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන තිබේ.

(Visited 15 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment