උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභිනියන්ට ප්‍රසූත නිවාඩුව සති 6යි

උපාධීධාරි අභ්‍යාසලාභී පත්වීම් ලබන නිලධාරීනියන්ගේ ප්‍රසූත නිවාඩු සම්බන්ධව ඔවුන්ගේ පත්වීම් ලිපියේ සඳහන් විවිධානවලට පරිබාහිරව නිවාඩු දීමේ හැකියාවක් නොමැති බව රාජ්‍ය පරිපාලන,ආපදා කළමනාකරණ සහ පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (07දා) පැවසීය.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන උපාධිධාරි පුහුණු වැඩසටහන යටතේ බඳවාගත්  නිලධාරිනියන්ට ලබාදී ඇති පත්වීම් ලිපිය අනුව සති 06ක ප්‍රසූත නිවාඩුවක් පමණක් ලබාදෙන බවද ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.

ඔවුන්ගේ පත්වීමේ ලිපිය අනුව ලබාදෙන සති 06ක නිවාඩු කාලයෙන් ඔබ්බට ලබාගන්නා නිවාඩුවලට  මාසික වැටුපින් අඩුකරන බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

එහෙත් ඇතැම් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ මත බඳවාගත් උපාධිධාරි අභ්‍යාසලාභි නිලධාරිනියන්ට ඔවුන්ගේ පත්වීම් ලිපියේ සදහන් ප්‍රසූත නිවාඩුවලින් පරිබාහිරව යම් යම් සහන ලබාදෙමින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණ ගෙන තිබෙන බවත්, එහිදි රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛන අනුව මාස 09ක පුහුණු කාලය සපුරා ඇති උපාධිධාරි අභ්‍යාසලාභිනියන්ට දින 84ක සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත ප්‍රසූත නිවාඩු ලබාදීම  සිදුවන බවත් හෙතෙම කීය.

අමිත් මධුරංග

(Visited 100 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment