නිකාබය සම්බන්ධයෙන් මුස්ලිම් දේශපාලන හා ආගමික නායකයින් දැඩි ස්ථාවරයක

නිකාබය සම්බන්ධයෙන් මුස්ලිම් දේශපාලන හා ආගමික නායකයින් දැඩි ස්ථාවරයක

නිකාබය සම්බන්ධයෙන් මුස්ලිම් දේශපාලන හා ආගමික නායකයින් දැඩි ස්ථාවරයක මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ නිදහස සහ අයිතීන් සුරැකීම වෙනුවෙන් දෙහිවල පැවැත්වූ සමුළුවේදී අම්හර් හකම්දීන් මව්ලවිතුමන් සිදුකළ ප්‍රකාශයෙ කොටසක්

Posted by Daily Ceylon on Tuesday, August 6, 2019
(Visited 335 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment