මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද නීතිය සංශෝධනය කරන්නැයි මුස්ලිම් කාන්තා සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලයි

මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද නීතිය සංශෝධනය කරන්නැයි මුස්ලිම් කාන්තා සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලයි

මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද නීතිය සංශෝධනය කරන්නැයි මුස්ලිම් කාන්තා සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලයි https://youtu.be/KwfGnaPJFNA

Posted by Daily Ceylon on Friday, July 26, 2019
(Visited 72 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment