කෑගල්ල මහ රෝහලේ කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය කරන වැඩට සාධාරණ වැටුපක් ඉල්ලයි

කෑගල්ල මහ රෝහලේ කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය කරන වැඩට සාධාරණ වැටුපක් ඉල්ලා ඊයේ 23 දින කෑගල්ල මහ රෝහල ඉදිරිපිට විරෝධතා උද්ඝෝෂණයක් සිදු කරනු ලැබීය. 

ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් 

  කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය සතියට පැය 48ක් වැඩකරයි. අමතර පැය 8ට වැටුපෙන් 1/30 ක දීමනාවක් ලබාදෙනු.

  අතිකාල රේට් ක‍්‍රමයට ගෙවනු.

  නිල ඇදුම් දීමනාව 15000ක් කරනු.

  ජීවන වියදම දරන්න බෑ වැටුප් 10000 කින් වැඩිකරනු.

  ස්ථිර නොකළ ආදේශක සේවකයින් ස්ථිර කරනු.

  විශ‍්‍රාම වැටුපට අත නොතබනු – දායක විශ‍්‍රාම වැටුප් ප්‍රෝඩාව හකුළාගනු.

  රෝහල් තුළ කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල හි`ගය වහා පියවනු.

  සියලූ සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට පැය 6ක වැඩ දිනයක් දින 5ක වැඩ සතියක් ලබාදෙනු.

  සෞඛ්‍ය සේවා පෞද්ගලීකකරණය වහා නවතනු. 

 සමස්ත ලංකා සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය  (ACHWU)  

Image may contain: 4 people, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: 6 people, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: 3 people, people standing, shoes and outdoor
Image may contain: 10 people, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: 7 people, people smiling, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: 11 people, people smiling, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: 9 people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: 6 people, outdoor
Image may contain: 7 people, people smiling, people standing
Image may contain: 12 people, people smiling, crowd and outdoor
Image may contain: 6 people, crowd, tree and outdoor
Image may contain: 7 people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: 5 people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: 4 people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: 5 people, crowd, tree and outdoor
Image may contain: 7 people, people standing, crowd and outdoor
(Visited 29 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment