මාතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ රැලියට ජන ගඟක්

මාතර සනත් ජයසූරිය ක්‍රී‍ඩාංගණයේදී පසුගිය සිකුරාදා (23) පැවැති එක්සත් ජාතික පක්ෂ රැලියට එක් වූ අතිවිශාල ජනතාවගෙන් කොටසක් සහ ඊට සහභාගී වූ නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය, එජාප නි‌යෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාත් රැලිය සංවිධානය කළ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාත් පිළිසරක යෙදී සිටි අයුරු.

(Visited 50 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment