නවගත්තේගම පැණි දොඩම් ගොවියෝ මෙවරත් අසරණ වෙති

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම පැණි දොඩම් වගාකරුවන් පිරිසක් සිටින ප්‍රදේශයක් ලෙස ප්‍රසිද්ධියක් උසුල නවගත්තේගම මහ අන්දරවැව පැණි දොඩම් අස්වැන්න මෙවරද සරු වී ඇතත් ඒ සඳහා සාධාරණ මිලක් නොමැති බව දොඩම් වගාවේ නිරත නවගත්තේගම ගොවි ගෙවිලායෝ මැසිවිලි නඟති.

මෙම ප්‍රදේශයේ ගම්මාන කීපයක් කෙන්ද්‍ර කර ගනිමින් අක්කර 100කට ආසන්න බිම් ප්‍රමානයක දොඩම් වගාකරන බවත් දොඩම් අස්වැන්න බහුලව පවතින මේ සමයේ මිල නොසිතු අයුරින් පහත වැටීමෙන් තම අස්වැන්නට නිසි මිලක් නොලැබෙන බවත් වගාවේ නිරත වූවෝ පවසති.

(Visited 75 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment