ඇමතිගේ ලිස්ට් එකෙන් ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට රැකියා දීම කෝප් කමිටුව අත්හිටුවයි

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ පුරප්පාඩු වන බැංකු සාහකරුවෝ සහ කාර්යාල සහායක යන තනතුරු සඳහා සේවකයන් බඳවා ගැනීමේදී විෂයභාර අමාත්‍යවරයාගේ පුද්ගලික ලේකම්වරයාගේ ලයිස්තුවක් මගින් එම සේවකයන් බඳවාගැනීමේ ක්‍රමවේදය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවන ලෙස කෝප් සභාපතිවරයා නිර්දේශ කර තිබේ.

2008 වසරේ සිට ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට සේවකයන් බඳවා ගැනීමේදී අනුගමනය කර ඇත්තේ මෙම ක්‍රියාපටිපාටිය වන අතර කෝප් කමිටුව විසින් අද (04) දින නිර්දේශ කර ඇත්තේ එම ක්‍රමය අත්හිටුවා සේවකයන් බඳවා ගැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු විනිවිදභාවයකින් යුතු නව ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙසය.

ඒ අනුව සේවකයන් බඳවා ගැනීමට නව ක්‍රමවේදයක් සකස් කර තුරු නව සේවකයන් බඳවා ගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට නිර්දේශ ඇත.

ඇමතිවරයාග‌ේ ලැයිස්තුව‌ෙන් ස‌ේවකයන් බඳවා ගැනීම නවතා දැමීමට ක‌ෝප් කමිටුව නිය‌ෝග කරයි

ඇමතිවරයාග‌ේ ලැයිස්තුව‌ෙන් ස‌ේවකයන් බඳවා ගැනීම නවතා දැමීමට ක‌ෝප් කමිටුව නිය‌ෝග කරයි ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට ස‌ේවකයන් බඳවා ගැනීමේදී ඇමති මංගල සමරවීරග‌ේ ලැයිස්තුවකින් බඳවා ගන්නා බව ක‌ෝප් කමිටුවේදී අද (04) හ‌ෙළි වූ අතර මේ ආකාරයට 2008 වසරේ සිටම ලැයිස්තුවක් මගින් ස‌ේවකයන් බඳවා ගන්නා බවත් ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව අන‌ෙකුත් බැංකු පවත්වාග‌ෙන යන ක්‍රමවේදය‌ෙන් බැහැරව ස‌ේවකයන් බඳවාග‌ෙන ඇතිබවද අනාවරණය විය

Posted by Cope News on Wednesday, September 4, 2019

 

(Visited 93 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment