සේවක අර්ථ සාදක අරමුදල 15%ක් කිරීමේ යෝජනාව රාජ්‍ය සේවක මූලික වැටුප පහත හෙලීමේ සැළසුමක්

ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂයේ ජනාධිපතිවරණ පොරොන්දුවක් වන සේවක අර්ථ සාදක අරමුදල 15%ක් දක්වා වැඩි කිරීම වර්තමානය තුළ ප‍්‍රායෝගිකව ක‍්‍රියාත්මක කළ හැක්කක් නොවේ.
ඊට විශේෂම හේතුව වන්නේ වත්මන රජය මගින් රාජ්‍ය සේවක වැටුප් දෙගුණයකටත් වඩා ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කර තිබීමයි. එසේ වැඩි කළ දීමනා මේ වන විට රාජ්‍ය සේවකයාගේ මූලික වැටුපට එක් ඇති අතර ඔවුන්ගේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සැකසෙන්නේ ඒ අනුවය.
විශ‍්‍රාම වැටුප් නොලබන සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් හිමි රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ අර්ථ සාධක ප‍්‍රතිශතය වැිඩි කිරීම හරහා වැඩි මුදල් ප‍්‍රමාණයක් වෙනු කළ යුතු වන බැවින ඔවුන් ගේ මූලික පඩිය අඩු කර දීමනා ලබා දෙමින් එම මූලික පඩියට අනුව අර්ථ සාධකය ගෙවීමේ ක‍්‍රම වේදයක් මේ වන විට සකස් කොට ඇත.
එසේ වුවහොත් රාජ්‍ය සේවකයාට ලැබෙන මූලික වැටුප වර්තමානයට වඩා පහළ යනු ඇති අතර දීමනාද සමග වත්මන් වැටුප තමන් අතට පත් වනු ඇත.
එහෙත් දැන්ට පවතින මූලික වැටුපට 12ඤක අර්ථ සාධකයක් එක් වූ විට වි‍්‍රුශ‍්‍රාම යන විට විශාල මුදලක් තමන් ෂතු කර ගැනීමට මෙන්ම වර්තමානයේදී ආර්ථිකයෙන් සවිමත්ව ජීවිත වීමට අවස්ථාව උදා වනු ඇත.
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව අවුරුදු 10ක් තිස්සේ රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩි කළේ ඉතා සොච්චම් අයුරිනි. වත්මන් ආණ්ඩුව ගතවූ වසර 5 තුළ දැවැන්ත වැටුප් වර්ධකයක් ජීවන වියදමට සාපේක්ෂව ලබා දීමට කටයුතු කළ අතර 2020 සිට තවත් වැටුප් වර්ධකයක්ද වැඩිවීමට නියමිතය

(Visited 15 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment