චීනයට රට විකුනු ඇමරිකානුවා…

අපිට පවුලක් විදියට දියුණු වෙන්න නම් ගෙදර තුල ප්‍රචණ්ඩත්වය නැතිවිය යුතුය.අම්මට තාත්තාට සලකන විදිය,බිරිඳට සලකන විදිය,දරුවන් ගැන සොයා බලන විදිය පවුලේ දියුණුවට බලපානවා,ඒ වගේම ආර්ථික කළමණාකරනය ඉතා වැදගත් වෙනවා.නමුත් අම්මට තාත්තාට නොසලකන, බිරිඳ දරුවන් ගැන තැකිමක් නැති,දියුණුවෙන්න ක්‍රමයක් නොමැති අයට ණයක් සහනයක් දිමට කිසිවෙකු කැමති නැත,නමුත් ගිණි පොළියට ණය දිමට ඉදිරිපත් වේ,ඉන්පසු ණය ඉඩම් අත්පත් කරගනී,බොහො විට මෙය සිදුවන්නේ තැරවුකාරයන් මඟින්ය.මෙහි තැරවුකාරයා හොඳ ගාණක් හම්බ කරගනි.මෙය රටකටද පොදුය,රටේ වතුර ඉල්ලා පාර බැස්සාම වෙඩි තියලා මරලා දානවනම්,අම්මලා,දරුවන් රාජ කුමාරවරුන්ගේ සෙල්ලම් බඩු වේනවනම්,කම්කරුවන්ගේ අයිතිය මරණයනම්,රජයේ සේවකයා බල්ලන් ගානට වැටේනම් ඒ රටට ගැන විශ්වාසය නැතිවේ,ඒ විට තැරවුකාරයන් වැඩි ලාභය සඳහා ගිණිපොළියට සල්ලී ලබා දෙන අතර රට සින්නක්කරව චීනය විකුණා දමයි.මේ සඳහා 2009 -2014 හොඳ උදාහරණ ඇත,හමුදා මුලස්ථානය චීනය විකිණිම,”චීන සම්භවය ඇති පුද්ගලයින්ට පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කිරීම
චීන සම්භවය ඇති පුද්ගලයින්ට පුරවැසිභාවය ප්‍රදානය කිරීමේ 2008 අංක 38 දරන පනත 2008.10.31 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව බලාත්මක කර ඇත. පෙර බලාත්මක කළ පුරවැසි නීති වලින් ශ්‍රී ලංකා පුරවැසි භාවය නොලත් 1948.11.15 දින සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වන චීන සම්භවය ඇති පුද්ගලයින් සහ ඔවුන්ගෙන් පැවත එන්නන් මේ යටතේ ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට හිමිකම් ඇත.”චීන ජාතිකයන්ට ඇමරිකානුවකු විසින් රටේ පුරවැසිභාවය ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති බවට හොඳම උදාහරණයකි.මේ ජාතිය ගැන උදම් වන ජාතිමාමකයැයි කියා ගන්නා පිරිස් කට අරින්නේද නැත මොකද ඔවුන් ඔස්ට්‍රේලියානු දරුවන්ගේ පියාණන්ය.ඇමරිකානුවා තම දරුවන්ට උපරිම සැප ලබාදෙන අතර,ගිණිපොළිකාරයන් ගෙට රිංගලා අපේ දරුවන් දුෂණය කරති.අම්මේ එයට ඉඩ නොදන්න.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment