වැඩ කළාට නගන අවලාද වලට මෙන්න උත්තර

2015 වසරෙන්  ආරම්භවූ “සැමට සෙවන” ජාතික නිවාස වැඩසටහනේ 2019 වසර අවසානය වන විට විවිධ වූ නිවාස සංවර්ධන වැඩසහන් යටතේ නිවාස ප්‍රතිලාභීන් 387,520 කට ප්‍රතිලාභ ලබා දී ඔවුන්ගේ නිවාස සංවර්ධන කටයුතු වලට දායකවී තිබේ. මේ සඳහා රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරය ආයෝජනය කළ මුදල රු. මි.37,160.474කි. මේ සෑම ප්‍රතිලාභියෙකුටම නිවාස ණය හෝ ආධාර අධියරගතව ලබා දුන් අතර එහි මුදල්  දායක කර ගනිමින් ප්‍රතිලාභීන්ගේද දායකත්වය ලබා දෙමින් මේ නිවාස ඉදිකිරීම් සිදු වූවා.මේ සෑම නිවාස ලාභියකුගේම නම, හැඳුනුම්පත් අංකය හා ලිපිනය යන තොරතුරු පරිගණක ගත කර නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව ඇති බව ප්‍රකාශ කෙරේ.

ආදර්ශ ගම්මාන වැඩපිළිවල මෙම නිවාස වැඩසටහනේ ප්‍රමුඛතම වැඩ සටහනයි. ඒ යටතේ දිවයින පුරා ඉදිකිරීම් ආරම්භ කල ගම්මාන ප්‍රමාණය 2562කි. එයට අයත් වූ ප්‍රතිලාභීන් ප්‍රමාණය 64619කි. මේ සෑම ප්‍රතිලාභියකුම ආදර්ශ ගම්මාන  නිවාසයන්හි වැඩ අධියරගතව නිම කරනු ලබන අතර, එසේ නිමවූ ආදර්ශ ගම්මාන වලින් 1000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට සුදුසු මට්ටමට සංවර්ධනය වී තිබූ අතර එයින් අප හට ජනතා අයිතියට පත් කර ගත හැකි වූයේ 367ක් පමණි. මෙලෙස ජනතා අයිතියට පත් කළ ගම්මානයන්හි මුළු ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව 10070කි. එය තමයි ගරු අමාත්‍යතුමා “සැමට සෙවන” ආදර්ශ  ගම්මාන වැඩසටහනට අයත් මුළු නිවාස ප්‍රමාණය ලෙස පෙන්වා දී ඇතිතේ,

අනු අංකය වර්ෂය මුළු ගම්මාන ගණන ප්‍රතිලාභීන් ගණන විවෘත්ත  කල ගම්මාන ප්‍රතිලාභීන් ගණන
01. 2015 45 1001 45
02. 2016 197 5556 130  
03. 2017 270 8453 128      10070
04. 2018 1066 24858 64  
05. 2019 984 24751    
එකතුව 2562 64619 367 10070

සැමට සෙවන ජාතික නිවාස වැඩසටහන ජනතා සහභාගීත්වයෙන් රාජ්‍ය දායකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වැඩ සටහනකි. ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහනට අමතරව,

  • විසිරි නිවාස ණය/ ආධාර වැඩ සටහන.
  • CKDU නිවාස වැඩසටහන.
  • විරු සුමිතුරු නිවාස වැඩසටහන
  • සෙවන ආධාර වැඩසටහන
  • කපරාරු වැඩසටහන
  • බෝගස්වැව හා වැලිඔය විශේෂ ව්‍යාපෘතිය
  • ගංවතුර ආධාර වැඩසටහන
  • සොදුරු පියස ණය වැඩසටහන ආදී වූ වැඩසටහන් රාශියකින් සමන්විතය.

70 දශකයේ සිට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විවිධ රජයන් යටතේ විවිධ වූ නිවාස ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩම් වල මූලික වශයෙන් මෙම ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කළ අතර වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන පෞද්ගලික ආයතන හෝ පුද්ගලයින් සතු ඉඩම් වලද මෙලෙස මෙම වැඩසටහන ගත වූ දශක 4කට ආසන්න කාලය තුල ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

මෙලෙස ඉදිවන නිවාසයන්හි ඉඩම් අයිතිය ලබා දීම නිවසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම වන අවස්ථාවේදී කවර රජයක් හෝ ලබා දී නොමැත. එමෙන්ම ණය මුදලක් ලබා ගත්තේනම් ණය මුදල සම්පූර්ණයෙන් නැවත ගෙවීමෙන් පසුවයි ඉඩමේ ඔප්පුව ලබා දෙනුයේ. “සැමට සෙවන” ජාතික නිවාස වැඩසටහන යටතේ ඉදිවූ ආදර්ශ ගම්මාන මෙලෙස ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හෝ කවර හෝ රාජ්‍ය ආයතනයක් හෝ පුද්ගලයකු සතු ඉඩමක ඉදිවී තිබේනම් ඔවුනට එම ඉඩමේ අයිතිය හිමිවනුයේ තවත් වසර කිහිපයකිනි.

“සැමට සෙවන” ජාතික නිවාස වැඩසටහන නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයෙන් කිසිදු සංරක්ෂිත භූමියක නිවාස ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කර නැත. වන ජීවී, වන සංරක්ෂණ හෝ වෙනත් සංරක්ෂිත භූමියක මෙම ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ නම් ඒ සඳහා අදාල රාජ්‍ය ආයතන අනුමැතිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් සහ දිස්ත්‍රික් නිවාස කමිටු අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රකාශයේ සඳහන් වූ පරිදි අප ක්‍රියාත්මක කළ “සැමට සෙවන” ජාතික නිවාස වැඩසටහනට අති විශාල ප්‍රචාරක වියදමක් සිදු වූ බවත්, වර්තමානයේ එතුමන්ලා ක්‍රියාත්මක කරන “ගමට ගෙයක් රටට හෙටක්” නමින් රජයේ අනුමැතිය ලත්, එකී ව්‍යාපෘතිය සමාරම්භයේදී ගරු අමාත්‍යතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ගමට ගෙයක් වෙනුවට “ඔබට ගෙයක් රටට හෙටක්” නමින් සංශෝධනය වූ නිවාස ව්‍යාපෘතිය සමාරම්භයට අඩු පිරිවැයක් වැය වූ බවත් සඳහන් කලා.

“සැමට සෙවන” ජාතික නිවාස වැඩසටහනේ විවෘත්ත කළ සෑම ගම්මානයකම නිවාස ඇතුළු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වනුවෙන් රු.මි. 200ක මුදලක් සාමාන්‍යයෙන් වියදම් කරනු ලබන අතර මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කරන අවස්ථාවේ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ සිටින විවිධ වූ නිවාස ගැටළු සහිත ප්‍රතිලාභීන්ටද සහන සැලසීමට තවත් රු.මි. 100ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් ලබා දුන්නා.

රජයේ ඕනෑම සංවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එහි ප්‍රවර්ධන හා ප්‍රචාරණයට ව්‍යාපෘතියේ මුළු වටිනාකමින් 3%ක් වැය කිරීමට රජයේ ප්‍රත්පත්තිමය අනුමැතිය ලැබී තිබේ.මේ අනුව අප ජනතා අයිතියට පත් කළ සියළුම ව්‍යාපෘති වලට ප්‍රවර්ධන වියදම එම සීමාවන් නොයික්මවන ලෙසින් සිදුවිණ.

   

මේ අවස්ථාවේදී වර්ථමාන රජය ක්‍රියාවට නන්වන එදා “ගමට ගෙයක් රටට හෙටක්” අද “ඔබට ගෙයක් රටට හෙටක්” වැඩසටහන පිළිබඳ කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කළ යුතුයි. 

මෙම වැඩසටහන ආරම්භයේදී රටට ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ මෙම වැඩ පිළිවල යටතේ මුලු රට පුරා මහල් නිවාස ඉදි කරවන බවයි. මෙකී වැඩසටහනේ පූර්ව ප්‍රචාරක කාර්යන්හිදීද ආරම්භයේදී පෙන්වා දුන්නේ මහල් නිවාස සංකල්පයයි. නමුත් පසුව මෙය රුපියල් ලක්ෂ 6කට සීමා වුණු එක් වසමකට එක් නිවසක් යන වැඩපිළිවලක් බවට පත් වූවා. මෙම වැඩසටහන ආරම්භයේදී ගරු අමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කලේ සෑම වසමකම ඉදිවන මෙම නිවාස සියල්ලෙහිම වැඩ නිම කිරීම පෙබරවරි 01 දින සිට දින 60ක් ඇතුලත එනම් අප්‍රේල් 01 දිනට හෝ ඊට පෙර සිදුවන බවයි. මෙම සමස්ථ ව්‍යාපෘතියට වැය වන මුදල රු.මි. 8413.2කි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කල බව ප්‍රකාශ කර සිටියා. මා දැනගන්නට කැමතියි මෙම කඩිනම් ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ඉදිරි දින 60ක කාලය තුලදී මහාභාණ්ඩාගාරය ස්ථිර  වශයෙන්ම ලබා දෙනවාද යන්න?

පෙබරවාරි 01 දින සමාරම්භක අවස්ථාව කුරුණෑගල ගිරිබාවේදී සිදුකරන විට සමස්ථ දිවයිනේම  නිවාස 14022කම එදින ආරම්භවන බව ප්‍රකාශ කලද දිනට මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන්නේ එක් මැතිවරණ කොට්ඨාසයකට එක් නිවසක් (සමහර මැතිවරණ කොට්ඨාසයන්හි මේ වන තෙක් ආරම්භ කර නැත.)  යන ප්‍රායෝගික තත්වය මතයි. එමෙන්ම මෙම නිවාස ඉදිකිරීම ආරම්භක අවස්ථාවේදී සෑම ප්‍රතිලාභියෙකුටම රු. ලක්ෂය බැඟින් ලබා දී ඇති අතර එලෙස අවශ්‍ය වන  රු. ලක්ෂ 100 ක් පමණ වන මුදල ලබාගෙන ඇත්තේද මහා භාණ්ඩාගාරය මඟින් 2019 වර්ෂයේදී “සැමට සෙවන”ජාතික නිවාස වැඩසටහනට ලබා දුන් ප්‍රතිපාදනස මඟිනි.

මෙම සමාරම්භක උලෙළේ ප්‍රචාරක කටයුතු පිළිබඳ යමක් කිවයුතු වේ. කුරුණෑගල පැවති මෙම සමාරම්භක උළෙලට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලය කොළඹ පිහිටි  කිසියම් ප්‍රචාරන ආයතනයකට හා උත්සව සංවිධාන ආයතනයකට ගෙවා ඇති මුදල රු. 813,700කි. මීට අමතරව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මඟින්ද තවත් විශාල වියදමක් දරා තිබේ. මෙම ආයතන දෙකම ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි මිල ගණන් ලබා ගත් ආයතන නොවේ.

අප කරුණු සොයා බලන විට පෙනී ගියේ මොවුන් මේ සඳහා ලබා ගත් එකම සුදුසුකම වූයේ ජනාධිපති මැතිවරණයේ පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රචාරක කටයුතු සිදුකළ ප්‍රමුඛතම ආයතනයන් වීමයි. මේ අනුව රු. ලක්ෂ 6ක වටිනාකමකින් යුතු පළමු වාරිකය ලෙස රු. ලක්ෂයක් පමණක්  නිවාස ලාභියෙකුට ලබා දුන් මෙම උත්සවයට ප්‍රචාරණය හා උත්සව සංවිධානය වෙනුවෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය රු. ලක්ෂ 10කට ආසන්න මුදලක් වැයකර තිබේ. අප මේ කරුණු පෙන්නුම් කරේ “සැමට සෙවන” ජාතික නිවාස වැඩසටහනේ විධිමත් ප්‍රචාරණ හා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා නීත්‍යානුකූල වැය කිරීම් හා වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක ක්‍රියා පිළිවෙත් සැසඳීමටයි.

(Visited 14 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment