කන්දකාඩුහි තවත් 87කට කොරෝනා – මධ්‍යස්ථානයේ මුළු රෝගීන් ගණන 339ක් දක්වා ඉහළට.!

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 87ක් හමු වීමත් සමඟ කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ කොරෝනා රෝගීන් ගණන 339ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයෙන් හමුවූ රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා මේ වන විට කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය රෝහලක් බවට බවට පත් කර තිබෙනවා.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment