සා/පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණ අයදුම්පත් භාරගැනීමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ..!

2019 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීමේ අවසාන දිනය ජුලි මස 31 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment