පාසල් නිවාඩුව තවත් සතියකින් දීර්ඝ කෙරේ. !

පාසල් අතුරු නිවාඩුව තවත් සතියකින් දීර්ඝ කිරීමට කටයුතු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියා.

ඒ අනුව, නැවත පාසල් ආරම්භ කිරීමට ජූලි මස 27 වනදා වඩාත් සුදුසු දිනය බව අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇති අතර එම සතිය තුළ පාසලට පැමිණිය යුත්තේ 11, 12 සහ 13 ශ්‍රේණිවල දරුවන් පමණයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කල එම නිවේදනය පහතින්.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment