උසස් පෙළ විභාගය හා ශිෂ්‍යත්වය ඔක්තෝම්බර්වල දී..!

2020 වසරේ උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තොම්බර් මස 12 වන දින ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එය ඔක්තොම්බර් 12 වැනිදා සිට නොවැම්බර් මස 6වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා

එමෙන්ම මෙවර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තොම්බර මස 11 වන දින පැවැත්වීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment