නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින පුද්ගලයන්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට විශේෂ දිනයක්..!

නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින පුද්ගලයන්ට සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා විශේෂ දිනයක් මැතිවරණ කොමිසම විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙම මස 31 වනදා ඔවුන්ට සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව හිමිවනු ඇති.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment