සඳුදා සිට 11,12,13 ශ්‍රේණි සඳහා යලි පාසල් විවෘත වේ.!

ජුලි මස 27වැනි සඳුදා දින සිට සියලුම රජයේ පාසල් වල 11,12,13 ශ්‍රේණි සඳහා නැවත වතාවක් පාසල් විවෘත කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පහතින්.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment