රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට කඩිනමින් රැකියා ලබා දිය යුතුයි

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට කඩිනමින් රැකියා ලබා දිය යුතුයි   – ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය අද 24 දින සිදු කල විරෝධතාවය