රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට කඩිනමින් රැකියා ලබා දිය යුතුයි

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට කඩිනමින් රැකියා ලබා දිය යුතුයි   – ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය අද 24 දින සිදු කල විරෝධතාවය

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment