කාන්තාවන් ගැන උදාර ප්‍රතිපත්ති.!

රැකියාවක් කළ හැකි වයසේ පසුවන, එහෙත් රැකියාවක් නොමැතිව ගෙදරට වී සිටින කාන්තාවන් ලක්ෂ 8ක් පමණ අප රටේ සිටින බවත් ඔවුන්ව හරියට හඳුනාගෙන ඔවුන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාදී ඔවුන්ට ස්වයං රැකියාවක් කිරීමේ අවකාශය සලසා දීන අපේ රටේ දේශපාලන නායකයින්ගේ වගකීම බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මෙවර මැතිවරණ අපේක්ෂක උදාර රත්නායක මහතා අවධාරණය කරයි.   මෙරට ජනගහනයෙන් සියයට 57ක් නියෝජනය කරන කාන්තා පාර්ශවයෙන් රැකියාවක් නොකරන කාන්තාවන් සඳහා  තමන්ගේ ජීවිතය මෙන්ම රටේ ආර්ථිකය ගොඩනංවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට  තමා ඇපකැප වන බව උදාර රත්නායක මහතා සඳහන්  කරයි.   එමෙන්ම විශාල අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් නොමැතිව වුවද යමක් ඉගෙනගෙන කළ හැකි රැකියා…