ඉකුත් වසරේ දී කුඩා තේ වතුවලින් මි. 144,000ක විදේශ විනිමයක්

කුඩා තේ වතු සංවර්ධනය සඳහා ආණ්ඩුව ගත් පියවරින් ඉකුත් වසරේ දී පමණක් රුපියල් මිලියන එක්ලක්ෂ හතළිස් හතර දහසක විදේශ විනිමයක් උපයා තිබේ. කුඩා තේ වතු නිෂ්පාදකයන් දිරිමත් කරමින් ඒ අයගේ ආර්ථික ශක්තිය නැංවීම සඳහා ආණ්ඩුව තේ වගාවට පොහොර සහනාධාරය 2016 සිට 2018 වසරේ මුල් කාර්තුව දක්වා කාලයේ දී පමණක් රුපියල් මිලියන 2216ක මුදලක් ලබා දී ඇත. එය සෘජුවම කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ බැංකු ගිණුම්වලට බැර කෙරිණි. මේ අනුව නිසි ඵලදාවක් ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි කුඩා ප්‍රමාණයේ තේ වතුවල වගා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් එම තේ…