මහ මැතිවරණයට අදාළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ.!

එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයට අදාළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ කිහිපයක් ඇතුලත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට නිකුත් වී තිබෙනවා. එම ගැසට් නිවේදනය පහතින්,